Dagens Nyheter

31 mars 2014

Nyhetsflödet tisdag den 1 april

Modlöshetens sorti
- Lukas Berggren i Världen idag - "Längtar du också efter en modigare kristenhet? En modigare kristenhet består av modiga kristna. Många kristna, som var och en är modiga. Att vara modig när man redan törs är ingen utmaning. Modet visar sig enbart bland de som egentligen inte törs. Det är först när hjärtat slår dubbelslag och handsvetten gör sig påmind som modet visar sig. Så om du känner dig lite feg och nervös inför att göra det Jesus har bett dig att göra är du i en bra position. Många av Bibelns hjältar och andra kristna har varit i samma position. Men man valde att agera, ändå. Alla troshjältar har någon gång bestämt sig för att trotsa fegheten. Det är mod.
"Ty den Ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens Ande." (2 Tim 1:7).

 Att leda utifrån vision
-  Martin Alexandersson i Efterkristus - "Jag har lärt mig fyra mycket enkla steg från den amerikanske pastorn Andy Stanley för att leda utifrån vision. Ibland använder vi ordet vision om några olika saker: Dels om en församlings slogan t.ex.: The re-evangelisation of the nations & the transformation of society. Men det är också drivkraften för en aktivitet och då behöver den inte alls vara ordagrann. Till exempel skulle jag säga att visionen för vår hemgrupp är ”att växa som lärjungar och få dela livet och bära varandras bördor” medan min fru kanske skulle säga att visionen är ”att dela livet med varandra och att tillsammans genom bibelläsning, bön och samtal växa i tro”."

 Reformatorisk teologi och dess predestinationsläror
- Tommy Dahlmans blogg - "Reformatorisk teologi och dess predestinationsläror.  Jag har tidigare påpekat vad jag anser är svagheter med den reformatoriska retoriken och då bland annat nämnt bristen på homogenitet.  Kan man då sätta den reformatoriska teologin i ett slags motsatsförhållande till pentecostalismen? Ja, vissa fall kan man det.  När vi läser om reformationen ser vi några namn som alldeles särskilt påverkat kyrkohistorien och det som en del väljer att kalla för den reformatoriska teologin. En av dem är Jean Calvin. Han byggde en betydande grund för det som senare blev den reformerta kyrkan.  Den reformerta kyrkan är en av de stora teologiska riktningarna under reformationstiden. Calvin hade ett så stor inflyttande att traditionen som han var upphovsman till fick namnet kalvinism. Det finns mycket att säga om kalvinismen men det mest kända inom traditionen är nog den så kallade predestinationsläran.   Låt mig först säga att det är ganska rörigt och bökigt att komma till rätta med vad den reformerta kyrkan egentligen står för eftersom den har så många olika bekännelseskrifter. Där är det en viss skillnad på den lutherska kyrkostrukturen då det finns en slags gemensam symbolisk bok."

Staten kan ikke diktere kirkens teologi
- Halvor Nordhaug i Vårt Land - "At staten konstruerer likekjønnet ekteskap kan ikke diktere kirkens teologiske forståelse av ekteskapet
Hører det med til en teologisk forståelse av ekteskapet at det må være en mann og en kvinne, eller kan også homofile og lesbiske par vies i kirken? Kan det eventuelt være et alternativ til ekteskapsinngåelse å lage en forbønnsliturgi for likekjønnet ekteskap?
Alle steder og alltid har man tenkt at relasjonen kvinne/mann er en nødvendig forutsetning for ekteskapet. I dag utfordres denne forståelsen, også i kirken. Det skjer blant annet under henvisning til de endringer som ekteskapet historisk sett har gjennomgått: fra polygami til monogami, fra patriarkat til likestilling, fra storfamiliens rammeverk til den moderne familiekonstruksjonen osv. Kan ikke utviklingen nå tas videre til å endre også ekteskapets binding til mann/kvinne-relasjonen?"


30 mars 2014

Nyhetsflödet måndag den 31 mars

Bevarad frihet
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "En katolsk präst har idag (torsdag) skrivit en debattartikel i tidningen DAGEN och förklarar hur endast en katolsk präst har möjlighet att försäkra syndernas förlåtelse i samband med bikten och därmed den botgöring som prästen tilldömer människan. Samtidigt fick jag idag ett studiematerial från Argentina som noga går igenom den katolska kyrkans teologiska tillämpning med tron på helgonen och dogmen om jungfrun Marias himmelsfärd som jämställs med hur Jesus blev upphöjd. Jag tror att Ulf Ekmans besked om att konvertera, väckte till insikt om att verkligen ta reda på varför väckelserörelserna genom hela historien har bevarat frihet från påvens diktat och prästernas förmyndarskap."

Församlingen Livets Ord efter Ulf Ekman
- Inblick -  "Det är inte församlingen Livets Ord som ändrat sig, utan Ulf Ekman som går en annan väg, säger Joakim Lundqvist.
Joakim Lundqvist är sedan snart ett år tillbaka huvudpastor för församlingen Livets Ord i Uppsala. Vid ett blixtbesök i Småland får jag en exklusiv intervju med honom.
De sista veckorna har varit turbulenta. Att församlingens grundare, apostel och förgundsgestalt, Ulf Ekman, skulle välja att konvertera till katolicismen har skakat om. Inte bara församlingen i Uppsala, utan faktiskt hela kristenheten.
– Ja, det har skakat och det skakar till viss del fortfarande, säger Joakim. Samtidigt ser vi att det i hög utsträckning är en generationsfråga. De medlemmar som varit med från början, som följt Ulf Ekman i 30 år, för dem är det självklart svårare. Men för många av de yngre är det hela inte särskilt dramatiskt
."

Samvetets pris
- Philip Geister i Signum - "Samhället spårar ur utan människor som följer sitt samvete, men att följa sitt samvete har ett pris för den enskilda människan....
...Ett samhälles moraliska kompass vilar på enskilda människors vilja att göra det som är rätt även tvärtemot en allmän och etablerad värdekonsensus. Det är personer som har gått mot strömmen som vi kallar för ”hjältar” när tidsandans tåg har åkt vidare. Betraktat utifrån det perspektivet är Ellinor Grimmarks vägran att medverka vid utförande av abort ett viktigt ställningstagande, grundat i hennes samvete. Samhället bör inte bara respektera utan positivt uppskatta avvikande röster som hennes. Och man får hoppas att hennes röst blir hörd och att människor, inklusive landets opinionsbildare, tar intryck av det budskap som hon kommer med.
"

Nyhetsflödet söndag den 30 mars

SEA startar Wilberforce Akademin
- SEA:s hemsida - "I många år har kristna varit duktiga på att bygga upp kristna  alternativ till de arenor som påverkar vårt samhälle. Vi har startat kristen media, kristna utbildningar och även kristna partier. Det är bra men vi har väldigt litet inflytande på den svenska kulturen som helhet. Vill vi se en förändring av samhället behöver vi arbeta långsiktigt på insidan av vår kultur. Därför drar vi nu igång utbildningssatsningen Wilberforce Akademin.
Det sa Svenska Evangeliska Alliansens generalsekreterare Stefan Gustavsson i samband med SEA:s årsmötesseminarium på onsdagskvällen.
"

Peter Halldorf: Vägen till enhet är inte att vi konverterar till varandras kyrkor
- Dagen - "Vägen till enhet går inte genom att vi konverterar till varandras kyrkor – om än det kan vara enskilda människors personliga kallelse och därmed göra dem till omvända brobyggare – ännu min­dre genom att den ene lägger den andre under sig. Jesu väg ser annorlunda ut: Han är mitt ibland oss som Guds tjänares tjänare. Och förmodligen kommer vägen till den synliga enhet som Jesus bad om bland sina lärjungar att få oss alla att häpna. Har inte överraskningsmomentet alltid varit utmärkande för den helige Andes gärningar?"

Frikyrkan historiskt förankrad
- Jonas Melin i Dagen - "Det är min övertygelse att det är den fria församlingen och inte den Katolska kyrkan som står för kontinuiteten med urkyrkan. Det skriver Jonas Melin, pastor och bibellärare.
Nyheten om att Ulf Ekman har blivit katolik har orsakat en debatt om kyrkans sanna natur. Det verkar som att många utgår från att det är de historiska kyrkorna som står för den historiska kontinuiteten med urkyrkan. Frikyrkorna betraktas som en historisk parentes. De katolska och ortodoxa kyrkorna med sina rika traditioner attraherar många. Peter Halldorf är en av dem som vill leda frikyrko­folket i den riktningen och det lyser igenom i hans artikel om en evangelisk katolicitet (Dagen 19/3). Jag vill här peka på en frikyrklig teologi om församlingen och en alternativ syn på kyrkans historia.
"

28 mars 2014

Nyhetsflödet lördag den 29 mars

Väjningsrätt ifrågasatt
- Hans Weichbrodt och Berit Simonsson i Världen idag - "När Svenska kyrkan år 2009 utvidgade äktenskapet till att även gälla samkönade par, så föregicks det av en lång och intensiv debatt. Debatten var i sig ett tecken på hur känsligt detta beslut var för många inom och utanför Svenska kyrkan. Detta är inte att förvåna sig över då Bibeln tydligt framställer äktenskapet som en unik förening mellan man och kvinna. Så har också den världsvida Kyrkan uppfattat det i snart 2 000 år.
Därför var det föga förvånande att Svenska kyrkans ekumeniska relationer försämrades påtagligt som en följd av det drastiska beslutet. Den snabbt växande Lutherska  Mekane- Yesuskyrkan valde till exempel att säga upp de officiella ekumeniska relationerna med Svenska kyrkan.
Vid beslutets genomförande valde därför Svenska kyrkans ledning att genomföra en så kallad "väjningsrätt". Kyrkostyrelsen, med ärkebiskopen i spetsen, uttalade tydligt att man dyrt och heligt lovade att ingen enskild präst skulle kunna tvingas att utföra en vigselgudstjänst för ett samkönat par. Detta löfte var inte tidsbestämt utan det formulerades tvärtom som något som skulle gälla kontinuerligt utan att förändras.
"

 Postmodernismens känsloliv
- Bloggardag - "Jag är lite tagen att gång på gång få se postmodernismens rika känsloliv svalla över och därmed bereda oss informationer om hur dominerande just det postmoderna är i vår tid. Det finns ingen Sanning men sanningar av skiftande slag. "Frånvaron av objektiva måttstockaer, som kan förmedla olika perspektiv och känslor, innebär tillsammans med diskvalificeringen av förnuftet att splittring och konflikt mellan olika grupper blir den naturliga utgången." (Hicks, Postmodernismens förklaring, s 94) Och ni vet  att allt är relativt, men postmodernismen berättar hur det är. (aa s 196)  Det förklarar också det höga tonläget mot dem som tänker annorlunda.
Helle Klein är en utmärkt exponent för det samtida, hon sprattlar i de trådar som samtidsideologin drar i och en del av sprattlandet blir självfallet till smockor mot oss andra. Det är underhållande på sitt sätt. Men, som Ordföranden påpekade, också papperstigrar kan vara tigrar - ett tag i alla fall
."

Drottning Silvia besökte Frälsningsarmén i Lettland
- FA:s hemsida - "Svenskt statsbesök i Lettland och drottning Silvia besökte två av Frälsningsarméns verksamheter för barn och familjer."

Nyhetsflödet fredag den 28 mars

Vem skapar problem och splittring?
- Jonas Nordén i Efterkristus - "Ponera att det är tio fotbollslag som gemensamt valt att bilda en serie och spela mot varandra. Man delar intresset för sporten, man delar regeluppfattning och man delar i övrigt grunderna för vad det hela går ut på. Om då plötsligt ett av lagen bestämmer sig för att börja spela handboll mot de andra lagen i denna serie – vad tror du kommer hända?
Nästan alltid i den ”kristna världen” verkar det som att mest kritik riktas mot den eller de som reagerar mot någon förändring eller mot något nytt som antas av den kyrka man tillhör. Man blir kallad bakåtsträvare och fundamentalist och konservativ och avfärdas som allmänt negativ och som problemmakare. Detta har sagts vid ett flertal tillfällen om EFS som inomkyrklig rörelse, då olika företrädare för vår rörelse har reagerat på saker som händer och sägs inom Svenska kyrkan. Men om vi funderar en stund till kring det hela, så måste vi ställa oss frågan – vem är det egentligen som ställer till problemen? Är det de som vill stå kvar på kyrkans bekännelsegrund, eller är det de som vill ändra teologisk inriktning och praxis?
"

 Behöver vi en ny teologisk högskola?
- Tommy Dahlmans blogg - "Nu, när den inre sekulariseringen av kyrkans tro, liv och lära avancerar mer än tidigare är det vårt stora ansvar att sluta leden, omarbeta och samla teamen. När oron finns att vår teologi håller på att tunnas ut, sekulariseras och riskerar att bli integritetslös behöver vi stärka tilltron genom att se över behovet av en tydligare teologisk högskola för svensk frikyrka. Jag hoppas Pingströrelsen blir en del av en sådan."

”Gärna samvetsfrihet och moralisk övertygelse, bara det hålls privat”
- Bengts Blogg - "Direkt stötande är det när Thomas Flodin, ordförande i Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, i en intervju i Läkartidningen inte tar Ellinor Grimmark på allvar utan misstänkliggör hennes motiv. Han talar om att ‘hävda sin egen åsikt gentemot patienterna’ och antyder att hon, i maskopi med ‘abortmotståndarna’, är ute efter att underminera den svenska abortlagstiftningen."

Mannsambandet entrer scenen i London neste sommer
- Perleportalen - "Dette er veldig spennende! Vi har jo drømt om å få være med og vi har jo snakket om det innad i gruppa. Nå kom invitasjonen og det var veldig morsomt, sier Frank Gjeruldsen i Mannssambandet.
Under neste års internasjonale kongress «Boundless 2015» skal Mannssambandet i likhet med andre musikkgrupper fra hele verden opptre under Frelsesarmeens 150 års-feiring.
Gruppa som startet opp i 1995, har siden den gang reist rundt for å opptre både i Norge og i andre deler av verden. De har i tillegg til mange europeiske land besøkt USA, Australia, Singapore og Sør-Afrika.

27 mars 2014

Nyhetsflödet torsdag den 27 mars


Den postmoderna motsägelsefullheten
- Olof Edsinger i Efterkristus - "I dagens nummer av Budbäraren ger jag följande svar på Kenneth Ferms insändare i numret innan. Hans text hade rubriken: ”Antje är en god förkunnare, väl förankrad i vår kyrkas lära”. För enkelhets skull har jag även lagt in direktlänkar till de personer och citat som jag hänvisar till. Jag tror att detta är ett viktigt samtal!
Kenneth Ferm uttrycker sin förvåning över alla de människor, inte minst inom EFS, som har kommit med synpunkter på Antje Jackeléns uttalanden om jungfrufödseln och kristendomens relation till andra religioner. Eftersom jag själv tillhör dem som offentligt har problematiserat dessa vill jag här ge en förklaring till detta.
För det första är jag ju inte den ende som har reagerat. Professorn och ledamoten i Svenska kyrkans läronämnd, Eva Hamberg, reagerade på ärkebiskopshearingen genom att utträda ur Svenska kyrkan. Barbro Matzols på Kyrkans Tidning frågade sig i en ledare om Kristus i Svenska kyrkan är på väg ut i marginalen. Från det ateistiska lägret kom reaktioner på vad man uppfattade som ”dunbolsterteologi” – omöjlig att på ett sakligt sätt bemöta.
"

Vi kan inte ”ge Jesus till barnen”
- Per Olof Öhrn i Sändaren - "Vår söndagsskollärare var järnverksarbetare vid Degerfors järnverk. På söndagarna samlade han 10—12 pojkar i en grupp i söndagsskolan. Han hette Paul Stolpe, så här långt efteråt nämner jag hans namn. Säkert följde Paul någon plan för det vi talade om men han visade aldrig några planscher eller använde flanellograf, som var den tidens pedagogiska hjälpmedel. Han berättade och ville att vi skulle reagera på det han sa.
I en av samlingarna som jag minns sa han: ”i dag ska vi bara tala om Jesus”. Inte speciellt originellt. Men så formar han det som jag senare har förstått är en teologisk grundsyn för hur jag ska upptäcka och förstå Jesus i mötet med andra. Jag fick lära mig att jag kan aldrig vara före Jesus någonstans. Han är alltid före mig och hälsar mig välkommen. Hur jag än känner mig när jag vaknar på morgonen så finns han där och säger välkommen till den nya dagen, jag är med dig i dag. Om jag möter en okänd människa är Jesus redan hos henne, som han är hos mig.
"

Uthängd kyrkoherde kritisk till SvD-text
- Världen idag - "Helgens artiklar i Svenska Dagbladet om ett homosexuellt par i Kinna som utsatts för trakasserier var starkt vinklade och flyttar fokus från det verkliga problemet, säger biskop Per Eckerdal i ett uttalande. Den uthängde kyrkoherden – Owe Johansson – berättar för Världen idag att han ser detta som ett angrepp på kristna i stort och är orolig för följderna."

25 mars 2014

Nyhetsflödet onsdag den 26 mars

Alla kan bli pessimister! Det är inte lätt, men det går.
- Tommy Dahlmans blogg - "Alla kan bli pessimister. Det är inte lätt, men det går. Pessimism är ett själsligt tillstånd. Med andra ord ett sätt att tänka. Tänkandet kan avslöjas i uttryck som: ”Man ska inte glädja sig i onödan”. Eller som det svårmodiga norrbottniska ordstävet säger: ”Jag vaknade i morse och så var den dagen förstörd.” Det finns dock en sanning och ett innehåll i denna inställning som är värt att notera: Med denna livssyn kan saker gärna inte bli sämre. Vi går således mot ljuset var vi går."

Att bygga kyrka eller att göra lärjungar?
- Martin Alexandersson i Efterkristus - "Många utav oss har uppfattningen att vårt uppdrag som Kristi kropp handlar om att bygga den lokala församlingen och att när den är tillräckligt bra kommer människor att komma och bli lärjungar. Själva ”lärjungagörandet” tror vi ofta är något som sker per automatik när människor finns i den lokala församlingen. För egen del blev jag rejält utmanad i mitt synsätt för ett par år sedan då jag mötte en man som läste två, mycket välkända, bibelord. Det första är Jesu ord till Petrus efter att han har bekänt att Jesus är Messias: du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka (Matt 16:18) Och det andra är Jesu avskedsord i det vi brukar kalla missionsbefallningen: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar (Matt28:19).
Dessa bibelord blev en riktig ögonöppnare! Jesus definierar sin del av uppdraget ”jag ska bygga min kyrka” och ger oss uppdraget att ”göra alla folk till lärjungar”. Det är lätt att inse att vi är många som har tagit Jesu plats och uppdrag (att bygga kyrka) och lämnat sitt eget uppdrag (att göra lärjungar) och att många församlingar mer försöker bygga kyrka än att göra lärjungar?
"

Vil plante kirker hos dem som har minst fra før
- Norske Dagen - "Rundt 800 er ventet til «Sendt» neste helg, som er den hittil største konferansen for menighetsplanting i Norge.
Hele 15 ulike organisasjoner står bak konferansen som arrangeres av det tverrkirkelige nettverket Dawn Norge. Konferansen er en del av en større mobiliseringsplan for planting av nye menigheter og fellesskap i Norge.
"


24 mars 2014

Nyhetsflödet tisdag den 25 mars

Mekane Yesus-kyrkan nu störst!
- Jonas Nordén i Efterkristus - "Jag fick i förra veckan reda på att Mekane Yesuskyrkan under förra året växte med över 300 000 nya medlemmar! Wow! Det är så stort att denna kyrka fortfarande fortsätter att växa i sådan takt – att väckelsen på sina håll i landet fortfarande är riktigt påtaglig. Främst gäller detta i södra delen av landet.
Jag läste så sent som igår ett kapitel i Anders Petter Sjödins bok ”Sök Guds ansikte”, där han skrev om den otroliga utvecklingen i Mekane Yesus. Då, 1996, hade de 1,8 miljoner medlemmar, vilket var stort då! Men idag, 20 år senare alltså hela 4,5 miljoner mer!
"
Läs mer HÄR...

Stora likheter mellan Putin och Hitler
- Stefan Swärd i Världen idag - "Den ryska björnen ryter. Invasionen av Ukraina och annekteringen av Krim strider mot alla tänkbara internationella regler inklusive folkrätten. De skäl som Ryssland har gett för invasionen och annekteringen är ohållbara.
Det har uppstått ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa.
Det finns stora likheter mellan Putin och Hitler. Hitler drömde om ett Stor-Tyskland. Han ville införliva områden där det bodde tysktalande i det tyska riket. Han ville få bort skammen och nederlaget efter första världskriget då Tyskland blev kraftigt försvagat genom fredsuppgörelsen 1918. Han agerade snabbt och målmedvetet. Medan västvärlden diskuterade vad man skulle göra, agerade Hitler. Han utnyttjade motståndarnas svaghet och handlingsförlamning.
"

Fire drept i kirkeangrep
- Vårt Land - "Fire personer ble drept da to maskerte menn angrep en kirke ved den kenyanske byen Mombasa søndag.
Politiet sier det dreier seg om et terrorangrep. Angriperne avfyrte en rekke skuddsalver mot menigheten før de la på flukt, opplyser en lokal politisjef. Han sier at flere andre ble såret og er ført til sykehus.
Et øyenvitne forteller at de to mennene ropte noe på et fremmed språk før de begynte å skyte mot forsamlingen i den stappfulle kirken.
Bibler tilsølt av blod og veltede plaststoler lå strødd i lokalet etter angrepet, som skjedde i Likoni ved kystbyen og turistmålet Mombasa.
"

23 mars 2014

Nyhetsflödet måndag den 24 mars

En inbjudande vägvisare till Guds gränslösa nåd
- Dagen - "Dagen recenserar Marcus Birros ´Evangelium enligt Marcus´ (Libris). Mitt hjärta smälte redan efter de första meningarna i Marcus Birros nya bok. Jag blev berörd av den poetiska prosans mjukstarka bilder och av den återkommande smärtan bakom orden. Men det är inte bara en känsloladdad kavalkad av ibland kaotiska upplevelser Birro bjuder på. Det som starkast dröjer kvar efter läsningen är situationerna i de kortfattade, episodiska berättelserna om en människa som kämpar för sitt liv, och så småningom börjar lära sig att vila i den gudsnärvaro han från barnsben anat. ”Evangelium enligt Marcus” blir nog inte kanoniserat, men författarens vittnesbörd är en inbjudande vägvisare till Guds gränslösa nåd."

En väckelserörelse bröt fram trots katolska kyrkans dödsdomar
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Det finns många fler exempel på hur väckelsekristendomen brutit fram genom historien som en strömfåra intill de religiösa maktstrukturer som missbrukat kristen tro.
Påvarnas kyrka har inte förrän de senaste årtiondena äntligen förändrats och närmar sig i vår tid övriga kristna med ödmjukhet och bejakande kärlek.
Idag är den katolska kyrkan inte ett hot mot andlig förnyelse. Påven och många betydande kardinaler och präster är idag de starkaste exemplen på öppenhet inför den helige Andes ledning. Vi behöver deras gemenskap.
Nu är de dominerande protestantiska kyrkornas teologer och makthavare ett större hot mot levande kristendom. Inte genom yttre våld, utan ett inre förräderi, med brutal förnekelse i relation till de mest grundläggande sanningsområdena i kristen tro.
"

Del 3 - Auktoritetssyn skiljer
- Mikael Karlendal i Världen idag - "Evangeliskt kristna avvisar tanken på ett auktoritativt ofelbart läroämbete och hävdar att Bibeln är den högsta auktoritet för tro och liv, att den står över egna tolkningar. Situation skulle kunna beskrivas som en långtgående tolkningsmässig pluralism. Katolikerna ser det som en svaghet, medan evangeliska kristna ser det som en självklarhet och förstår inte problemet. Bibeln är högsta auktoritet även om den ibland tolkas olika. Bibeln kan fungera som högsta auktoritet om man läser den tillsammans med den kristna kyrkan – inklusive de som gått före, det vill säga tidigare tolkningstraditioner. Evangeliska kristna kan hävda att det trots allt finns en allmän konsensus i de stora och frälsningsavgörande frågorna. Splittringarna i olika kyrkor kan ha varit ett nödvändigt medel för Gud för att bevara evangeliets sanning från att fördunklas av mänskliga traditioner. Reformationer och förnyelser har med andra ord varit nödvändiga."

Ett annat Ukraina
- Marie Willermarks blogg - "Det är sista dagen av mitt korta besök i Kiev. Idag har det blivit möjlighet till fler samtal med vänner och kollegor. Jag har gått i mina gamla kvarter och åkt Metron och köpt nya tofflor i en av alla de många hål-i-väggen-butiker som finns vid tunnelbanestationerna. Som alltid känner jag mig trygg i och glad över den vänlighet som folk i denna mångmiljonstad sprider.
Men jag möter ett annat Ukraina. Jag har för första gången i mitt liv förstått att ord kan vara farliga. Från flera jag samtalat med kommer berättelser att de pratat med gamla goda vänner i öst och syd och de är chockade över av vad som sägs. Det är helt klart att sanningen redan är död. Om sanningen ska fram…så har den ett högt pris. Det är ett nytt Ukraina.
För första gången sedan jag började blogga så tar jag bort en stor del av innehållet i några inlägg. Jag har förstått idag att mina ord kan sätta vänner och kollegor i fara.
"

22 mars 2014

Nyhetsflödet söndag den 23 mars

Livmodern en farlig plats för alla barn
- Pelle Poluha i Sändaren - "Joel Halldorf pekar i sin ledare insiktsfullt på vår kulturs kluvna inställning till människor med Downs syndrom; vi älskar dem på tv samtidigt som vi också aborterar dem. Halldorf spårar denna inställning till vår kulturs starka betoning av föräldraskapet som individens ansvar. Den lagstiftning som har gett vårt land fria aborter lägger tydligt ansvaret hos kvinnan: orkar du inte ta hand om barnet så abortera det!
Lagen om fria aborter är inte bara ett problem för barn med Downs syndrom utan den gör livmodern till en farlig plats för alla barn. En av fyra graviditeter avslutas med en abort
."

Hemmets Vän tror på församlingen
- Åke Hällzon i Hemmets Vän - "I Hemmets Vän tror vi gott om den kristna församlingen. Vi tror på Guds löften och framtid och vi vill genom våra avvägningar och artikelval visa på kristen tros möjligheter. Därför skulle vi aldrig, som Uppsala Nya Tidning och tidningen Dagen i veckan, ge spaltutrymme åt islamologen och docenten Christer Hedin när han i en lång artikel menar att frikyrkligheten är på utdöende och vidare beskriver hur allt i västerlandet kommer att gå under – utom Katolska kyrkan. Som av en händelse hävdar Hedin förstås att Livets Ords-pastorn Ulf Ekmans förestående konvertering till Katolska kyrkan är ett tecken i tiden."

Del 2 - Olika syn på traditionen
- Mikael Karlendal i Världen idag - "Enligt den katolska kyrkosynen är kyrkan en synlig institution grundad av Jesus Kristus på klippan Petrus. Katolikerna betonar att kyrkan är en synlig verklighet liksom alla andra kroppar är det. Kyrkan är alltså inte bara en osynlig andlig storhet som kan ta sig vilket uttryck som helst, allt efter tycke och smak hos de troende, utan en konkret synlig institution med ett lika konkret och synligt ledarskap som Jesus själv instiftat – med påve och biskopar."

21 mars 2014

Nyhetsflödet lördag den 22 mars

Låt oss bryta tystnadsspiralen
- Lukas Berggren i Världen idag - "Inom sociologin finns en teori som går under namnet tystnadsspiralen. Teorin förklarar att ju mer ovanliga vi tror att våra övertygelser är, desto mindre benägna är vi att tala om dem. Och när vi inte framför våra övertygelser, framstår de som än mer ovanliga. Det blir en nedåtgående spiral, en tystnadsspiral. En minoritet är därför mindre benägen att tala om sina övertygelser, än vad majoriteten är. Det blir ett slags socialt grupptryck.
Ett effektivt sätt att påbörja en tystnadsspiral är att stämpla en övertygelse som extrem, ovanlig eller konstig. Det får människor med den sortens övertygelser att tystna. Och när de tystnar förs budskapet ifråga alltmer sällan fram. Det blir som en självuppfyllande profetia. Det här tricket används ofta av opinionsbildare. Genom att framställa vissa budskap som udda tystar man också dess budbärare. De blir offer för tystnadsspiralen.
"

Stefan Salomonsson: I förtvivlan sa jag ord som definitivt inte står i Bibeln
- Siewert Öholms blogg - "Jag vet att några nu tar tillfället i akt att smäda och förringa Ulf Ekmans betydelse för många människor. (Kanske en halv miljon runt om i världen)  Jag deltar inte i det. Tvärt om har jag i många år  försökt se och förmedla storheten i Ulf Ekmans verk och det resultat han kunnat visa på. Jag vet också att andra försöker uppväcka frikyrklighetens katolikhat från 50 talet. Inget är försvarbart. Men jag delar människors besvikelse och sorg. Jag känner den själv och personligt. Makarna  Ekmans handlande är obegripligt för många. ”Pastor Ulf” har i praktiken abdikerat. Att tala om att ”gå vidare” eller se nya sanningar, eller höra ett nytt tilltal, måste för de flesta kännas märkligt, och upplevas som att de som inte följer med de facto inte befinner sig ”i den nya sanna klarheten”. I värsta fall bär det spår av  ”andlig elitism”. De som står kvar får sopa upp och trösta. Ord som ”business as usual”  kan definitivt inte gälla i den här situationen."

Andens enhet kan inte skapas formellt
- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "Beskedet att Ulf Ekman lämnar församlingen Livets Ord och allt det han varit med om att bygga upp under 30 år, för att bli upptagen i Katolska kyrkan, har naturligt nog väckt stor uppmärksamhet. För mig själv som lärde känna honom redan från början av 1980-talet och sedan följt honom på hans resa fram till nu, är hans drastiska beslut oväntat och obegripligt. Jag har ändå uppfattat vår relation som ett vänskapsförhållande men inget av detta har framkommit i våra samtal. Genom att jag tog ställning för honom under attackerna på 1980-talet kom jag att identifieras med Livets Ord och trosrörelsen, vilket fick konsekvenser för min egen väg. För mig var det ett sätt att vara trogen mot den vision av kristen enhet som jag levde med, när så gott som hela kristenheten i Sverige exkluderade Livets Ord."

20 mars 2014

Nyhetsflødet fredag den 21 mars

Våga älska utan förbehåll och du ska ännu en gång lära dig tacksamhet
- Marcus Birro i Expressen - "Det sägs att kärlek dör. Det finns de som på allvar hävdar att kärleken mellan två människor plötsligt en dag kan ta slut. Det är inte sant. Det är alltid viljan att upprätthålla kärleken som tar slut. Det är du som väljer. Varje dag är ett val att leva i samklang med världens vackraste gåva, eller att svänga av vid nästa ösregn och irra sig vilse i ett välbekant men ofruktsamt mörker. Våga älska utan förbehåll och du ska ännu en gång lära dig tacksamhet."

Kyrkosynen är avgörande
- Mikael Karlendal i Världen idag - "Men det finns också djupgående skillnader som gör att det är lätt att på grund av ömsesidig misstro och okunskap tala förbi varandra. Skillnader i synsätt som vi själva, var och en för sig, på ömse håll betraktar som självklarheter. En sådan punkt gäller just synen på kyrkan och på enhet.
Ulf Ekman har ju under flera år drivits av en längtan efter kristen enhet och nu lyft fram just denna längtan som ett av huvudskälen till att han valt att bli katolik. Många har då undrat om han inte i stället kunnat valt att stå kvar i sitt sammanhang och där verka för enhet. Varför är det nödvändigt att konvertera? Orsaken till detta står att finna i den katolska kyrkans teologi. Katoliker har inte samma kyrkosyn och menar inte samma sak med ordet enhet som evangeliskt kristna.
Evangeliskt kristna är överens med katolikerna om att Jesus grundade en universell kyrka och att han önskade att vi som tillhör denna kyrka skulle vara ett. Man är överens om att Kyrkan är Kristi kropp – och att han har en kropp, inte många. Kyrkan är en, men har många lokala uttryck
."

Ett besök i ett köptempel
- Matt Malone i Signum - "Nyligen vallfärdade jag till IKEA i Brooklyn. Om jag bara för en kort sekund hade hörsammat mitt sunda förnuft skulle jag inte ha begett mig dit en lördag. Trängseln bland besökarna var enorm. När jag trängde mig in övervägde jag ett ögonblick att vända om, men det hade tagit mig mer än en timme att bara komma fram till ingången, varför jag bestämde mig för att marschera framåt genom den larmande hopen."

Nyhetsflödet torsdag den 20 mars

Ekman-krisen kan stärka Livets ord
- Sändaren - "Livets ord kan komma att utvecklas starkare utan Ulf Ekman. Det tror förestepastor Joakim Lundqvist. Men fortfarande är många medlemmar chockade.
Den senaste veckan har det minst sagt blåst upp till storm kring församlingen Livets ord.
När grundaren och den före detta förstepastorn Ulf Ekman gick ut offentligt med beskedet att han ska upptas i Katolska kyrkan sattes församlingen i gungning. Att deras självklare ledare under de senaste trettio åren, väljer att gå en annan väg, var nog en chock även för den mest invigde. Mitt i stormens öga har förstepastor i Livets ord, Joakim Lundqvist befunnit sig, och Sändaren ringde upp honom för ett samtal om framtiden.
"

BB-krisen kan lösas med samvetsfrihet
- Ruth  Nordström i Världen idag - "Sverige har BB-kris. I slutet på förra året protesterade barnmorskor i fackeltåg mot en ohållbar arbetssituation där spädbarn dör som en konsekvens av den akuta bristen på barnmorskor. Regeringen har nu meddelat att man tänker skapa fler utbildningsplatser för barnmorskor och sjuksköterskor. Socialminister Göran Hägglund säger sig vilja "upprätthålla personalförsörjningen och därmed den trygghet som det innebär för blivande mammor". Bra initiativ.
Samtidigt kan man inte låta bli att förvånas över dubbelmoralen hos vår svenske socialminister. För det finns redan barnmorskor som gladeligen arbetar dubbla pass på förlossningen, men som förvägras arbete på grund av samvetsskäl. Men eftersom den svenska socialministern Göran Hägglund och hans kollegor i regeringen sagt nej till att införa en svensk samvetsfrihetsklausul drivs frågan nu juridiskt med hänvisning till Europarådets resolution och Europakonventionen.
"

"Jeg tror vi kan få gjort mye bra her"
- fjt.no - "Både Tommy og Marie Marti Høgset tok valget om å følge Jesus helt på egenhånd.
– Det er ikke akkurat verdens navle dette her, sier Tommy og nikker ut kafévinduet og ned mot Gate 1.
– Nei, svarer Marie bekreftende.
Og så ler det unge ekteparet hjertelig.
Herrens veier er som kjent uransakelige. Og Frelsesarmeens nye korpsledere i Måløy er nok garantert ikke som alle andre korpsledere
.
Avgjørelsen om å flytte til Måløy hadde de imidlertid ingen ting med å gjøre."

18 mars 2014

Nyhetsflödet tisdag den 19 mars

Krim, krig och kommentera som kristen
- Marie Willermarks blogg - "Jag har funderat på hur mycket jag som ledare i Frälsningsarmén ska kommentera Rysslands president Vladimir Putin och hur han manövrerat sitt land fram till att inta Krimhalvön. Frälsningsarmén är ju ett kristet samfund med ett uppdrag att utan åtskillnad möta människors behov på ett sätt som återspeglar Guds kärlek. Kan man ta parti emot ett lands politiska ledning och ändå vara trovärdig i sitt ledarskap?
Jo, jag menar att det är möjligt och viktigt att ta ställning samt att skilja på det ryska folket och dess ledare. När vi följer aposteln Paulus uppmaning och beder för nationens ledare så innebär inte det per automatik att vi stödjer deras handlingar. Kyrkans främsta roll är alltid att vara lojal mot Jesus Kristus som är vår Herre. Det innebär ett ansvar att i varje land där vi finns bidra till att, som Jesus, ha en klarsyn när det gäller att belysa ledares inre, etiska natur. Det handlar inte om enstaka handlingar utan den övergripande karaktären. Är de ledare för folkets bästa, talar de sanning och bygger upp eller är de härskare som utövar makt för sin egen vinnings skull?
"


 Expert på samvetsfrihet illa berörd av svenska debatten
- Världen idag - "Jörg Carlsson, professor vid Linnéuniversitetet och överläkare, har länge studerat medicinsk etik och har skrivit en mastersuppsats om debatten kring samvetsfrihet i Sverige.
– Sverige är enda landet som inte har samvetsfrihet på agendan, möjligen också Nordkorea, säger han.
Jörg Carlsson, som har rötter i Tyskland, gjorde sin mastersuppsats vid Mainz universitet, och i den analyserar han debatten som förts i Sverige de senaste åren om samvetsfrihet inom vården. Till exempel handlar det om det svenska motståndet mot den resolution som Europarådet antog 2010 där man uppmanar länderna till samvetsklausuler.
Han menar att aborträtten är som en "helig graal" i Sverige, något han tycker försvårar debatt om allt som har någon koppling till det ämnet.
"


På vei mot en evangelisk katolisitet?
- Norske Dagen - " «Veien til enhet går ikke gjennom at vi konverterer til hverandres kirker – om enn det kan være enkeltmenneskers personlige kall – enn mindre gjennom at den ene legger den andre under seg. Jesu vei ser annerledes ut», skriver Peter Halldorf"
For frikirkene, og for de lutherske kirkene, innebærer det at synlig kristen enhet til sist også forutsetter en form for fellesskap med Roms biskop og apostelen Peters etterfølger. Vi snakker da ikke om enhet under Rom, men enhet med Rom. Naturligvis kan det samme sies om Konstaantinopel, Alexandria eller Antiokia.
"

17 mars 2014

Nyhetsflödet tisdag 18 mars

Från latinamerikansk synvinkel
- Stefan Swärds blogg - "...Pastor Hernan Clavijo tog naturligtvis upp med mig om Ulf Ekmans kommande konvertering.
Jag har redan skrivit på min blogg att latinamerikanska kristna är skeptiska till detta, och Hernan bekräftade den bilden, han har haft samtal med flera av de latinamerikanska pastorerna i Stockholm om detta. I sydamerika har ju Katolska kyrkan ofta sammankopplats med överhet, förtryck och kolonialism och den expanderande pingstväckelsen i olika varianter är en reaktion på detta. Hernan påpekade också att många latinamerikaner i Sverige har ju kommit hit som politiska flyktingar och flytt från militärregimerna som hade makten tidigare, och ett problem är att Katolska kyrkan ofta var allierad med dessa regimer.
Så det finns väldigt olika perspektiv på denna fråga som skakat om svensk kristenhet senaste veckan.
"

Fakta om världens mest förföljda religion
- Svenska Dagbladet - "80 procent av alla som utsätts för religiös diskriminering i dag är kristna. En ny bok sammanställer fakta – och gör upp med myterna – om förföljelsen av kristendomen runtom i världen.
Man behöver inte följa med utrikesnyheterna alltför länge för att upptäcka att troende kristna är offer för svår förföljelse på många ställen i vår värld. Här några rubriker från den senaste tiden: ”Sju egyptiska kristna avrättade i Libyen”, ”Bombattack mot kyrka på Zanzibar”, ”Kristna i Raqqa i Syrien tvingades ingå pakt om underkastelse under islamistiskt styre”
.

Kyrkohistorien bekräftar väckelserörelsernas betydelse
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Kyrkohistorien bekräftar väckelserörelKatolska kyrkans enda räddning har varit de väckelserörelser som föregick reformationen och sedan återkommit genom kyrkohistorien. En av dessa vill jag berätta om här:
Det var i samband med en adventspredikan år 1490 i en katolsk kyrka i Italien, som en väckelse bröt ut med explosiv kraft. Predikanten var den 38-årige munken Girolamo Savonarola och texten var hämtad från Uppenbarelseboken. Budskapet vände sig mot den katolska kyrkans förfall och hela Italiens moraliska kaos. Han beskrev kyrkan som ett ”horhus” och tog ställning mot en sekulariserad teologi. Trots påvens och kyrkoledarnas officiella ”celibat” hade de flera barn genom tillfälliga kärleksförbindelser. Italien var mer påverkan av Platons humanism än Bibelns människosyn.
"

Kritiserer Ulf Ekmans stille utmarsj
- Stian Kilde Aarebrot i Vårt Land - "Jeg tror Ekman forsøker å gå stille ut døra av samme grunn som han konverterer. Han viser til Jesu bønn for Kirken om at de må være ett. Ekmans drøm er at pendelbevegelsen mot stadig nye kirkesplittelser skal snu. En kritikk av bevegelsen han nå forlater, vil kunne virke motsatt. Dessverre.
For Ekmans stille utmarsj er på ingen måte til hjelp for alle de som enten falt av eller ble påkjørt av racerkarismatikk-toget som fôr rundt i pinselandskapet i flere tiår. Det er så mange som ligger igjen langs skinnegangen. Ja, det er mange som har hatt lassevis av flotte erfaringer fra Livets ord og omegn også, kanskje er de til og med i flertall.
"

Nyhetsflödet måndag den 17 mars


Livets Ord betalar nu priset för Ekmans självcentrering
- Hans Marklund i Hemmets Vän - "När Ulf i olika artiklar beskriver sin teologiska svängning, som i artikeln i Dagens Nyheter  (söndag den 9 mars 2014) och motiverar sin konvertering, förklarar han inte varför det skulle vara mer bibliskt med den katolska läran om till exempel skärselden, bön om helgonens förböner, Maria som evig jungfru och syndfri, eller Maria som Guds moder, avlatsbreven och eukaristin. Där talar han mer om den apostoliska successionen, betydelsen av kyrkans tolkning av skriften, samt om påven som ofelbar och påvens ämbete. Enligt Ulf är Katolska kyrkans tolkning av skriften, med påven i spetsen, mer trovärdig och träffsäker än den protestantiska ordningen Sola Scriptura.
I den intervju som gjordes med Ulf och Birgitta Ekman av Lukas Berggren för Världen idag (söndag den 9 mars 2014) säger Ulf som en summering av konverteringen till Katolska kyrkan följande: ”vi kommer inte med hög svansföring, utan vi kommer därför att vi behöver vad Jesus har lagt i den Katolska kyrkan. Jag behöver sakramenten, jag behöver läroämbetet, jag behöver påven, jag behöver den tradition som de förvaltar. Jag har behov av kyrkan för min egen frälsning”.
Ulf Ekman sade också i SVT:s morgonprogram (måndag den 10 mars 2014) att han sökt sanningen och nu funnit den i den katolska läran.
"

Viktig precisering om den kristna enheten
- Olof Edsinger på efterkristus - "Den senaste veckan har bloggosfären fullständigt svämmat över av inlägg om Ulf och Birgitta Ekmans konvertering till Katolska kyrkan. Jag har  inte tänkt gå in på denna fråga här på Efterkristus, även om jag självklart har en hel del tankar även kring detta. Till exempel följande: Kanske var det en tydlig brytning mellan Ulf och trosrörelsen som behövdes för att den senare skulle kunna utvecklas i den takt och frihet som framtiden kräver?"

Derfor var reformasjonen viktig
- Norske Dagen - "Ulf Ekman har i en år­rek­ke ar­bei­det for økt kris­ten enhet og en av­spen­ning i for­hol­det mel­lom de ulike kir­ke­ne og tros­sam­fun­ne­ne som til sam­men ut­gjør kris­ten­he­ten. Men vi mener be­stemt at han tar feil der­som han tror at det ste­get han nå tar, vil være et bi­drag i disse en­hets­be­stre­bel­se­ne, skriver Vebjørn Selbekk på lederplass i Dagen."

16 mars 2014

Nyhetsflödet söndag den 16 mars

Enhetssträvan får inte ignorera sanning och rätt
- SEA:s hemsida - "Enhet är viktigt och måste finnas på varje kristens agenda. Alla som genom tro och dop är förenade med Kristus hör därmed också ihop med varandra. I honom är vi ett. Det är därför mycket positivt att frågan om enhet idag står högt upp på agendan. Samtidigt kan frågan om enhet inte skiljas från andra frågor, skriver Stefan Gustavsson.
Enhetssträvan som ignorerar sanning och rätt vanärar Jesus (han är sanningen), på samma sätt som sanningslidelse utan längtan efter enhet vanärar honom (hans församling utgör en kropp)
."

Korsfäst och fri!

- Sven Nilsson i Hemmets Vän - "En av de starkaste och mest värdefulla troserfarenheter i mitt liv med Herren är uppenbarelsen av att vara korsfäst med Kristus. Det är en upplevelse bortom den förståndsmässiga vissheten att Jesu dog på ett kors utanför Jerusalem. Det jag såg gick utöver den teologiska tolkningen av det som hände på korset och drabbade mig som en erfarenhet mitt i livet efter många år av en medveten vandring med Herren. Det var något mer än syndernas förlåtelse. Det blev början till en helt ny frihet i mitt liv som kristen. Det som jag tidigare brottats med i min gamla människa av begränsningar och fördömelse hade inte längre makt över mig. Jag var fri! Uppenbarelsen och troserfarenheten skedde i ett ögonblick av evighet.
Det gav mig en helt ny utgångspunkt för min fortsatta trosvandring
.
Jag var korsfäst med Kristus – och fri."

 Livmodern inte till låns
- Barbro Matzols i Kyrkans Tidning - "Surrogatmödrar. Barn är inga varor och kvinnor inga behållare. Det är en människosyn som inte duger.
De visas fortfarande, tv-serier eller filmer där en nyförlöst kvinna av olika anledningar tvingas lämna bort sitt barn så snart navelsträngen klippts. Och vi ryser. Förfasar oss och kanske fäller en tår. Tänker att så här går det i alla fall inte längre till i vår del av världen.
"

14 mars 2014

Nyhetsflödet lördag den 15 mars

Kristna i Nord-Korea avrättas efter grym tortyr
- Stanley Sjöberg i Webbkyrkan - "Enligt nyheter som kommit från Nord-Korea har trettiotre kristna blivit dömda till döden och kanhända redan blivit avrättade. Det bildas underjordiska grupper av kristna som samlas i bön. Men förföljelsen är brutal. Det som sker kan jämföras med Sovjet och Kina i tidigare perioder. Låt oss be tillsammans för de kristna i Nord-Korea."

Varför jag aldrig valde att konvertera till Rom
- Anders Gerdmars blogg - "Att min pastor sedan snart 30 år har beslutat att konvertera till Romersk-katolska kyrkan har sänt en chockvåg över stora delar av kristenheten, inte minst inom det egna nätverket med uppemot 250 000 medlemmar. Utan att kunna bedöma Ulf och Birgittas personliga väg – det kan jag inte, lika lite som andra kunde bedöma vår när vi bröt upp från Svenska kyrkan en gång – är det viktigt att förklara varför jag själv gång på gång ställts inför valet och valt att inte konvertera. Och att jag inte tror att det är vägen till enhet. Vägen till enhet är inte konversion utan konvergens – att alla böjer sig inåt, i det att vi underordnar oss varandra i lydnad för Jesus Kristus."

Enhet i mångfald
- Lukas Berggren i Världen idag - "Ulf Ekman har varit min pastor. När Ulf Ekman nu har valt att upptas i den katolska kyrkan kan jag inte gå med längre, av samvetsskäl. Jag är och förblir en evangelisk kristen. För många är det förstås smärtsamt att konstatera att en person man har följt under många år går på vägar där man inte längre kan följa. Trots den smärta det innebär tror jag det är angeläget att värna både sin egen och andras samvets- och övertygelsefrihet. Jag har därför sagt, och säger fortsatt, att jag respekterar det beslut som Ulf Ekman har fattat. Men jag går inte med, för det skulle strida mot min övertygelse."

12 mars 2014

Nyhetsflödet fredag den 14 mars

Så ser efterträdaren på Ekmans avhopp
- Dagen - "De senaste dygnen har varit turbulenta för Livets ord i allmänhet och föreståndaren Joakim Lundqvist i synnerhet. Men han känner sig varken trött eller nedstämd.– Jag är överväldigad av den våg av kärlek och stöd som har sköljt över mig...
...– Under den här processen har jag också frågat alla pastorer och alla i styrelsen var de står. Jag har velat veta om det fanns någon som hade samma funderingar som Ulf och Birgitta, men alla har helhjärtat sagt att de står med mig teologiskt när vi blickar framåt. Det är viktigt för hela församlingen att veta.
Enligt Joakim Lundqvist handlar diskussionen efter paret Ekmans beslut om ”två vägar” – dels Ulfs och Birgittas personliga, dels vad det innebär för Livets ords verksamhet. När det gäller det senare är Joakim Lundqvists svar ”ingenting”
.

Reflektioner kring händelserna i Ukraina
- Marie Willermark skriver på FA:s hemsida - "Hur mår då Frälsningsarmén i Ukraina? När jag läst en rapport från divisionschefen överstelöjtnant Bill Heeley så framgår det att det finns inget hot mot dem eller andra kyrkor. Livet pågår i de flesta fall ganska normalt men en oro och osäkerhet har naturligtvis sänkt sig över folket. I Kiev har man erbjudit att hjälpa dem som behöver bearbeta sin sorg och trauman....
...Kårledaren i Simferopol säger att man försöker hjälpa och uppmuntra folk. Folk har inte fått sina socialbidrag så man delar ut matpaket till handikappade, pensionärer och familjer med många barn.
Man har något färre möten för att inte utsätta folk för fara när de ska ta sig till kåren men söndagsmöten, barngrupper och bönesamlingar hålls. Övriga kårer fortsätter också som vanligt, så långt jag kan bedöma av det som delas på sociala medier.
"

Israel ser frem til fred med araberne
- Israel Today - "Under den årlige samtalen på American Israel Public Affairs Committee – AIPAC i Washington, sa statsminister Benjamin Neyanyahu at Israel «lengter etter fred med araberne og en slutt på konflikten mellom dem...
...Den israelske lederen fortsatte med å forklare at «mange arabiske ledere, og her må dere tro meg, dette er nemlig et faktum og ikke en hypotese, at mange arabiske ledere i dag allerede innser at Israel ikke er deres fiende. Derfor ønsker vi fred og trivelig forhold med alle arabiske land.
"

Nyhetsflödet torsdag den 13 mars

 Kristna värderingar grund för fred
- Stefan Swärd i Världen idag - "Ukrainakrisen har lyft fram försvarspolitiken igen. Vi har levt i en mycket lugn tillvaro i norra Europa under de senaste 20 åren. Många har trott att alla militära hotbilder har försvunnit. Rysslands agerande visar att militärt aggressiva länder har en tendens att dyka upp på nytt. Trots att det har gått lång tid sedan andra världskriget så var det inte många år sedan som Europa skakades av ett krig på Balkan. Extrema högerpartier är på frammarsch i ett antal europeiska länder.
För demokratiska länder är icke-våldsdoktrinen helt avgörande både i det egna samhället och för att lösa relationer mellan länder. Det är dock en helt accepterad princip i demokratiska västvärlden att man har rätten att försvara sig när man blir utsatt för våld. Det gäller både länder och individer.
"

Därför blir jag inte katolik
- Per Ewerts blogg - "Så oavsett hur mycket jag uppskattar det som sägs eller görs av enskilda katoliker eller den Katolska Kyrkan ser jag inte skäl att avsäga mig mitt eget – naturligtvis även det ofullkomliga – sammanhang och träda över in i ett annat. Jag inser naturligtvis att Ulf Ekman tänkt både en och två och kanske även fjorton gånger innan han och hans fru valt att ta steget över till Katolska Kyrkan, och säkert finner fullgoda skäl att stiga över denna stora kyrkogräns. Jag vill göra som jag brukar även i andra fall, välsigna både honom och andra befintliga katoliker i deras väg och del i vårt gemensamma uppdrag, men känner själv full frid över att stå kvar i mitt eget sammanhang."

Det store bildet
- Norske Dagen - "Av­krist­ning er et euro­pe­isk fe­no­men. På den glo­ba­le are­na­en er den krist­ne kirke inne i en his­to­risk sterk vekst­fase, skriver Dagen på lederplass.
Kristenhetens verdenskart er i rask endring. Forandringen skjer så hurtig at det faktisk haster med å tegne kartet på nytt. Hvis ikke står vi i fare for å få en helt oppfatning av verdens kristne demografi.
"

11 mars 2014

Nyhetsflödet onsdag den 12 mars

Styrkan i en tydlig vision
- Martin Alexandersson i Efterkristus - "Jag har varit i Holy Trinity Brompton i London flera gånger och tänker varje gång jag är där på saker som de är riktigt duktiga på. En utav dem är att tydligt kommunicera sin vision. Jag tror att jag varje gång jag har besökt en gudstjänst så har deras vision sagts: The re-evangelisation of the nations & the transformation of society. Styrkan i en så pass kort men ändå kraftfull vision tror jag inte ska underskattas. Alla som har besökt en gudstjänst där vet vad församlingens vision är och, för att använda Bill Hybels ord om vision, ”en bild av framtiden som skapar passion” så skapar deras vision verklig passion i mitt hjärta."

Öppet brev till Ulf Ekman
- Tommy Dahlmans blogg - "Mitt bekymmer är inte i första hand att du blir katolik men att vi evangelikaler förlorar dig. I en tid av teologisk förflackning där även pentecostala kristna börjat dribbla med den kristna synen på äktenskapet, den dubbla utgången efter döden, Jesu död och uppståndelse, livets okränkbarhet etcetera har du varit en röst som ropat. När andra samfundsledare inte har visat någon integritet eller förmåga att visa en teologisk färdriktning har du vågat och förmått.  Vi hade så innerligt behövt dig kvar som en protestantisk ambassadör för den överprästerliga förbönen."

Sorgeprocess väntar för många
- Världen idag - "Med sorg. Så reagerade predikanten Stefan Salmonsson när han förstod att hans mentor och pastor sedan 30 år tillbaka kommer att bli katolik. I en öppenhjärtig intervju berättar han om hur han upplevt den resa Ulf Ekman under ett decennium gjort i riktning mot Katolska kyrkan."

Kan ikke dele nattverd med venner fra Livets Ord
- Norge idag - "Behovet for enhet i Kristi legeme har fått Ulf Ekman å ta beslutningen om å konvertere til den katolske kirke. Men om kort tid vil ikke Ulf Ekman lenger kunne dele nattverd med venner på Livets Ord."